Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+ zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=750729358


Obowiązek szkolny

 • zapisy do szkoły (zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w
 • sekretariacie szkoły),
 • ewidencja uczniów,
 • arkusze ocen i dzienniki.

Sprawy administracyjne

 • zezwolenia i zwolnienia/indywidualny tok nauki, zwolnienia z zajęć
 • wychowania fizycznego, informatyki, z nauki drugiego języka obcego
 • (zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców
 • lub opiekunów prawnych – wydaje dyrektor szkoły),
 • wydawanie legitymacji uczniowskich (wydaje sekretariat),
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie duplikatów.

Postępowanie w sprawach nieletnich

 • wnioski do Sądu Rodzinnego,
 • skierowania do Poradni.

Sprawy kadrowe

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Sprawozdawczość

 • raporty,
 • sprawozdania.

Archiwum

 • akta osobowe pracowników,
 • arkusze ocen,
 • dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania
 • indywidualnego,
 • protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
 • protokoły Rady Rodziców,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły.

Godziny urzędowania sekretariatu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
 • tel./fax: 46 833 81 91
 • e-mail: zsi9@op.pl

Dyrektor przyjmuje interesantów:

 • We wtorki w godz. 15.00 – 16.30.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-12-2015 - Edycja treści.

18-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 262